Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer man med i ordningenDer er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til, dvs. blive tilmeldt, omsorgstandplejeordningen. Men måden, de fortolkes på, kan variere fra kommune til kommune. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen.

De borgere, der bliver tilbudt omsorgstandpleje, vil have vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem. Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk, fx demens, og de har ofte nedsat evne til egenomsorg, herunder den daglige tandpleje.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen af en af kommunens visitatorer, der vurderer behov for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til visitationsenheden, dvs. det sted i kommunen, man skal henvende sig til, for at ansøge om at blive tilmeldt.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje.