Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje

Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til, dvs. tilmeldt, omsorgstandplejeordningen. Det kan dog variere fra kommune til kommune hvordan kriterierne bliver fortolket. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen.

Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen af en af kommunens visitatorer, der vurderer behov for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdring, der er konkret, individuel og begrundet.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

 

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?

I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

 

Klagemuligheder

Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.