Specialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til specialtandpleje

Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til, dvs. tilmeldt, specialtandplejeordningen. Det kan dog variere fra kommune til kommune hvordan kriterierne bliver fortolket. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen.

Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen af en af kommunens visitatorer, der vurderer behov for specialtandpleje på samme måde, som der vurderes behov for andre kommunale ydelser. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet. I en række tilfælde er det den kommunale tandpleje, der visiterer borgerne ind i ordningen.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen.

 

Fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelser kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles fx borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose. Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

 

Specialtandpleje eller omsorgstandpleje?

I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen. Læs mere om omsorgstandplejeordningen.

 

Klagemuligheder

Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.