Tilskud og klager

Er der gået noget galt i din behandling har du mulighed for at klage.

Klagemuligheder

Som borger har man mulighed for at klage over afgørelser vedrørende visitation til omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje, over den tandbehandling man har modtaget samt over afgørelser om tilskud. Desuden vil man kunne modtage erstatning, hvis man varigt er blevet skadet af tandbehandling.

Herunder finder du en uddybning af dine klagemuligheder. Hvis ikke du finder det, du søger, så kan du:

 

Klage over omsorgstandpleje

Man kan som borger/patient klage til Styrelsen for Patientklager over kommunens omsorgstandpleje. Man kan klage over:

 • at man ikke kan visiteres til omsorgstandpleje
 • egenbetalingen
 • omfanget af omsorgstandpleje
 • fejl og mangler ved behandlingen.

 

Klage over specialtandpleje

Man kan som borger/patient klage til Styrelsen for Patientklager over​ kommunens specialtandpleje. Man kan klage over:

 • at man ikke kan visiteres til specialtandpleje
 • egenbetalingen
 • omfanget af specialtandpleje
 • fejl og mangler ved behandlingen.

 

Klage over socialtandpleje

Man kan som borger/patient klage til Styrelsen for Patientklager over​ kommunens socialtandpleje. Man kan klage over:

 • at man ikke kan visiteres til socialtandpleje
 • egenbetalingen
 • omfanget af socialtandpleje
 • fejl og mangler ved behandlingen.

 

Klage over tandbehandling

Alle klager over tandlægers, tandteknikers og tandplejeres faglige behandling, service, honorar mv. samt anmeldelse af erstatningskrav kan ske til Styrelsen for Patientklager. Hvis du får medhold i din klage over en praktiserende tandlæge kan du få pengene tilbage eller få lavet hele eller dele af behandlingen om uden beregning.

Er du blevet behandlet hos en privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer har du også mulighed for at indsende din klage via tandklage.dk.

Hvis du mener, at du har krav på erstatning for en skade du er påført i forbindelse med tandbehandling skal henvendelse ske til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Man kan godt have både en klagesag og en erstatningssag på en gang, da der er tale om to parallelle systemer, der ikke hænger sammen.

Klagefrister
Ønsker du at indgive en klage er der en række klagefrister du skal være opmærksom på.

Klager over service, honorar eller lign.
Hvis du vil klage over tandlægens eller tandplejerens service, honorar (tandlægeregningen), information om prisen og andre forhold fastsat af regionen, skal klagen være indgivet inden seks uger regnet fra det tidspunkt, hvor du blev opmærksom på de forhold, der giver dig anledning til klagen.

Faglige klager behandlinger
Hvis du vil klage over den faglige behandling, skal klagen indgives inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du blev opmærksom på de forhold, der giver dig anledning til klagen – dog senest 5 år efter behandlingen fandt sted.

Behandlingsskader skal anmeldes senest 5 år efter du har fået kendskab til skaden, dog senest 10 år efter skaden er sket.

 

Klage over afgørelse om kommunalt tilskud

Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse vedrørende helbredstillæg, personligt tillæg, transport eller kontanthjælp skal du først rette henvendelse til kommunen. Hvis kommunen ikke giver dig medhold, skal kommunen sende klagen videre til Ankestyrelsen.

Klager over afgørelser vedrørende Sundhedslovens §166 (økonomisk støtte til tandproteser til personer, der får funktionelle ødelæggelser eller vansirende tandskader på grund af et ulykkestilfælde) kan ikke påklages.

Hvis du vil vide mere om, hvad du kan klage over og hvordan, kan du fx se nærmere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.