Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer man med i ordningenSundhedsstyrelsen har beskrevet kriterierne for at blive visiteret til, dvs. blive tilmeldt, specialtandplejeordningen. Men måden, de fortolkes på, kan variere fra kommune til kommune. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen.

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles eksempelvis borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen af en af kommunens visitatorer, der vurderer behov for specialtandpleje på samme måde, som der vurderes behov for andre kommunale ydelser. Sagsbehandlerens eller visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet. I en række tilfælde er det den kommunale tandpleje, der visiterer borgerne ind i ordningen.

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til sagsbehandleren eller visitationsenheden, eller det sted i kommunen, man skal henvende sig til, for at ansøge om at blive tilmeldt.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af specialtandpleje. Læs mere her